Đẩy mạnh thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư.

Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương sôi nổi, vững mạnh, hiệu quả, một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, nhiệt huyết, đủ sức tập hợp, thu hút đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia, từ đó, thúc đẩy phong trào Đoàn phát triển.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh ban hành Nghị quyết 03-NQ/TĐTN-BTC của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Quảng Ninh khóa XI ngày 27/12/2018 về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018-2022.

Tập huấn công tác Đoàn trên địa bàn dân cư

Trong đó, tiêu biểu đã đưa ra nhiều giải pháp, mô hình nhằm nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư như: Đối mới công tác chỉ đạo đối với chi đoàn; Nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư Chi đoàn; Đối mới nội dung, phương thức hoạt động chi đoàn; Đối mới Cơ chế, chính sách. Nổi bật, là giải pháp Đối mới nội dung, phương thức hoạt động chi đoàn với việc thực hiện Đề án 1516 “ Phát huy vai trò thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn dich vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho người dân trên địa bàn dân cư, giai doạn 2019-2025”. Phát huy rõ rệt vai trò thanh niên trong việc thực hiện cơ chế một cửa – một cửa liên thông, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đến với đông đảo nhân dân, công khai thông tin về các chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đơn vị, địa phương quản lý.

     Hướng dẫn người dân thực hiện dich vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư cũng là nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt, hoạt động Đoàn và phong trào TTN trên toàn tỉnh. Vừa nâng cao chất lượng chi đoàn, vừa nâng cao chất lượng Bí thư Chi đoàn trên địa bàn dân cư là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, liên lục, lâu dài, mang ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn.