Nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư

Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 27/12/2018 của BCH Tỉnh đoàn khóa XI về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018 – 2022 đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, nhất là góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư, tạo cơ sở để thúc đẩy tổ chức Đoàn phát huy khả năng xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương…

ĐVTN Xã Hoành Mô (Bình Liêu) tham gia dọn VSMT tại các nhà văn hoá thôn

Qua quá trình khảo sát, đánh giá chất lượng, hoạt động đoàn tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh còn nhiều hạn chế, như: Tỷ lệ đoàn viên mới được kết nạp từ địa bàn dân cư; tỷ lệ thu hút, tập hợp ĐVTN trên địa bàn dân cư tham gia hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội còn thấp. Tình trạng đoàn viên bỏ sinh hoạt, đoàn viên không chuyển sinh hoạt diễn ra ở nhiều chi đoàn. Năng lực, trình độ của cán bộ đoàn thôn, khu còn hạn chế… Nguyên nhân là do: nội dung, hình thức sinh hoạt của các chi đoàn vẫn thiếu hấp dẫn, chưa theo kịp chuyển động của tình hình thanh niên hiện nay. Đội ngũ bí thư chi đoàn thay đổi nhanh, nhưng chưa chuẩn bị lực lượng thay thế. Việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra của Đoàn cấp trên đối với hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư chưa thường xuyên. Điều kiện, nguồn lực cho hoạt động nói chung còn khó khăn. Một số nơi, tổ chức Đoàn chưa xây dựng được mối quan hệ phối hợp với các đoàn thể, chưa nhận được sự quan tâm lãnh đạo đúng mức của cấp ủy địa phương.

Xác định chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư có ý nghĩa quyết định tới sự phát triển của tổ chức Đoàn, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 27/12/2018 của BCH Tỉnh đoàn khóa XI về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2018 – 2022, nhân rộng mô hình “chi đoàn, đoàn viên sinh hoạt hai đầu mối”, “chi đoàn, Đoàn cơ sở chủ động công tác”; Hướng dẫn tổ chức ngày đoàn viên vào các ngày lễ lớn trong năm gắn với công tác phát triển, kết nạp đoàn viên mới, lớp đoàn viên kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam… Công tác chỉ đạo, nắm bắt, theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi đoàn, chi hội tại từng địa bàn được triển khai thường xuyên, triển khai chủ trương 1+2, tăng cường cán bộ Đoàn đi cơ sở; tăng cường công tác tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ, củng cố các chi đoàn yếu trên địa bàn; các cấp bộ đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động của các cơ sở Đoàn; đảm bảo sinh hoạt Chi đoàn thôn, khu được duy trì hằng tháng, quý và phát huy hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư trong dịp hè. Việc tiếp nhận và chuyển sinh hoạt hè đảm bảo các quy trình thủ tục.

Chất lượng đội ngũ cán bộ chi đoàn, nhất là trình độ chuyên môn, độ tuổi của đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở tiếp tục được chuẩn hóa theo Quy chế cán bộ Đoàn theo Quy chế phối hợp 255 và Quy chế cán bộ Đoàn 289; Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, trang bị tài liệu, sách nghiệp vụ cho cán bộ…

Công tác phát triển, nâng cao chất lượng đoàn viên được các cấp bộ Đoàn tiếp tục được quan tâm, trong đó chú trọng nguồn phát triển chủ yếu tập trung ở học sinh và đội viên lớn, thanh niên khu dân cư, thôn, khe, bản, khả năng thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn ngày càng được cải thiện… Năm 2019, kết nạp được 18.847 đoàn viên, 6 tháng đầu năm kết nạp được 9.883 đoàn viên.

Công tác chăm lo bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo đúng quy trình và chất lượng. Chất lượng đoàn viên có sự chuyển biến rõ rệt được thực hiện thông qua Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới gắn với Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Chỉ thị số 03 CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị, Cuộc vận động “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt”; các đợt kết nạp lớp Đoàn viên Lý Tự Trọng, kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Công tác tiếp nhận và quản lý đoàn viên được thực hiện nghiêm túc thông qua hệ thống hồ sơ sổ sách, hồ sơ quản lý đoàn viên, công tác Đoàn phí, phiếu đăng ký rèn luyện đoàn viên, sử dụng thẻ đoàn viên theo quy định của Điều lệ Đoàn. Việc theo dõi, quản lý danh sách đoàn viên thông qua sổ đoàn viên và sổ chi đoàn so với đầu nhiệm kỳ có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đảm bảo số lượng, chất lượng.

Nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn không ngừng được đổi mới, nhất là kiện toàn, củng cố chi đoàn yếu kém, xây dựng tổ chức Đoàn trong các đội, nhóm, câu lạc bộ thanh niên; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”, “Chi đoàn kiểu mẫu”; vận động ĐVTN tích cực tham gia sinh hoạt 2 đầu mối, thông qua các hoạt động như ngày Đoàn viên, sinh hoạt tại các khu phố, sinh hoạt theo cụm đoàn kết nghĩa trên địa bàn. Tổ chức Đoàn các cấp tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền dành nguồn kinh phí hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ Đoàn và hoạt động của tổ chức Đoàn ở cơ sở. Từ đó chất lượng từng bước có sự chuyển biến tích cực, nội dung, phương thức sinh hoạt nhiều nơi được đổi mới và dần đi vào chiều sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên…

Mặc dù vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhưng có thể thấy, sau hơn 01 năm triển khai Nghị quyết 03, chất lượng hoạt động chi đoàn đã được nâng lên rõ rệt. Với các giải pháp cụ thể, thiết thực đưa ra trong Nghị quyết số 03 sẽ góp phần tạo bước chuyển biến hơn nữa cả về chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư, qua đó nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong tình hình\ mới…