Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội cho các đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Hiện nay, trong thời cách mạng công nghiệp 4.0, truyền thông xã hội, nhất là mạng xã hội đang phát triển như vũ bão, mang lại nhiều tiện ích, giá trị tích cực cho con người và trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của mỗi cá nhân, tổ chức. Bên cạnh những mặt tích cực mang lại, mạng xã hội cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ và là môi trường, phương tiện mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị triệt để lợi dụng nhằm xuyên tạc, kích động, chống phá, phủ nhận và từng bước xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nhận thấy tầm quan trọng trong công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Nghị quyết số 29-NQ/TW về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” đặt ra những nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới. Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh, hiện có 60 tổ chức cơ sở đảng với 5.030 đảng viên, đa số cán bộ, đảng viên có trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cao, hoạt động trong các cơ quan sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và một số đơn vị sự nghiệp, kinh tế và doanh nghiệp, có vị trí quan trọng trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Nhận thức rõ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các cấp ủy cơ sở, các đoàn thể trực thuộc thời gian qua ngoài việc triển khai các nhiệm vụ chung do cấp trên chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có những cách làm, mô hình riêng, sát hợp đặc thù của Khối các cơ quan tỉnh. Với các đoàn thể trực thuộc Đảng bộ, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã trực tiếp làm việc để lắng nghe, tháo gỡ khó khăn với từng tổ chức, trong đó, chỉ ra, nhấn mạnh các giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng đạo đức cách mạng, lối sống cho thế hệ trẻ và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới; đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội (facebook, zalo), các ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, chia sẻ những nội dung hoạt động của tổ chức; tích cực đăng tải, chia sẻ những tin bài về thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, về gương người tốt, việc tốt, về giáo dục đạo đức, lối sống; định hướng tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa, đạo lý tốt đẹp của dân tộc; đồng thời tuyên truyền, phản bác các thông tin sai lệch, tiêu cực, bịa đặt, phản động ảnh hưởng đến niềm tin của đoàn viên, hội viên vào Đảng, sự phát triển của đất nước, của tỉnh Quảng Ninh. Riêng tổ chức Đoàn cơ sở được giao thêm nhiệm vụ đảm nhận phần việc đưa các mô đun dự án chính quyền điện tử vào hoạt động toàn diện và hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị.

Trong Đảng bộ Khối, số lượng quần chúng ưu tú được các cấp ủy bồi dưỡng đưa vào đối tượng kết nạp Đảng hằng năm đạt từ 250 – 300 quần chúng, đảng viên mới kết nạp trung bình hằng năm trong nhiệm kỳ qua đạt 4,7% tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ. Xác định đây là lực lượng cán bộ có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị; là đội ngũ sẽ kế thừa, xây dựng và phát triển Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh trong tương lai, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, toàn diện nhằm nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, nhất là trang bị nhận thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn Đảng bộ. Đã thực hiện chặt chẽ, đồng bộ quy trình bồi dưỡng, xét kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng từ cấp chi bộ đến cấp Đảng bộ Khối. Theo đó, yêu cầu 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có nguồn quần chúng phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng từ đầu năm; chỉ xem xét, đề nghị kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú có xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, phấn đấu vào Đảng, được chi bộ, cấp ủy cơ sở kiểm tra nhận thức đạt yêu cầu. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thành lập Hội đồng, trực tiếp kiểm tra nhận thức của 140 quần chúng ưu tú trước khi kết nạp Đảng với sự có mặt đầy đủ của đại diện chi ủy, đảng ủy cơ sở và đảng viên giúp đỡ quần chúng. Trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, đã đưa Nghị quyết số 35-NQ/TW vào bài giảng, giúp đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới nhận thức rõ, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để triển khai nghị quyết hiệu quả, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và từng đơn vị. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, với cách làm bài bản, có trọng điểm, được nhân rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó tập trung nâng cao chất lượng đảng viên Lớp 90 năm ngay từ khâu đào tạo nguồn qua việc mở lớp bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho 204 quần chúng ưu tú được cấp ủy cơ sở giới thiệu, tạo nguồn kết nạp Lớp đảng viên 90 năm. Chỉ đạo ban tổ chức lớp mời các đồng chí là thành viên, nhóm chuyên gia của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh truyền giảng chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng”; đồng thời tổ chức tập huấn “Hướng dẫn phương pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng” cho học viên của lớp. Cùng với đó, các học viên của lớp đã được thăm các địa chỉ đỏ, tham gia các hoạt động thực tế gắn với quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh… Trên cơ sở đánh giá ý thức, chất lượng học tập của học viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn 90 quần chúng thực sự ưu tú, tiêu biểu trong tổng số 204 học viên để tổ chức kết nạp vào Đảng tập trung tại những địa chỉ đỏ, địa điểm cách mạng trong tỉnh (Khu di tích tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu, Khu di tích lịch sử Pò Hèn, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ). Qua đó nhận thức, vai trò, trách nhiệm của quần chúng ưu tú và đảng viên mới trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được nâng lên một cách rõ rệt, được các học viên ủng hộ và đánh giá cao…

Với những kết quả ban đầu đạt được trong nâng cao nhận thức về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội cho các đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới, Đảng ủy Khối xác định trong thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, cụ thể: Thứ nhất, tiếp tục triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh Quảng Ninh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng các chuyên đề tuyên truyền về Luật An ninh mạng, các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng không gian mạng; bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng, phương pháp đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái… trong chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và đảng viên mới. Thứ hai, nâng cao hơn nữa vai trò của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; gắn rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái từ nội bộ tổ chức, đơn vị; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của “Tổ tu dưỡng phát triển Đảng”; chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, đảng viên dự bị và đảng viên trẻ. Thứ ba, tăng cường công tác quản lý, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ; kịp thời xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân đưa tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội; đồng thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại cơ sở. Thứ tư, quyết tâm xây dựng lực lượng nòng cốt, hạt nhân, xung kích đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW là đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, đối tượng đảng và đảng viên mới có hiểu biết về công nghệ thông tin và các ứng dụng mạng xã hội theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tinh nhuệ; tăng cường vai trò các trang tin nội bộ của các đơn vị nhằm cung cấp thông tin cơ bản cho cán bộ, đảng viên, CCVCLĐ trong Khối. Có thể tin tưởng rằng, với những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu ứng lan tỏa thời gian qua, sẽ là nền tảng, động lực để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong nhiệm kỳ tới; góp phần xây dựng lực lượng cán bộ, đảng viên kế cận vừa “hồng” vừa “chuyên”, xứng đáng là lực lượng kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh.

                                                                                                                               Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh