THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

   HOÀNG VĂN HẢI – BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kỹ sư Kỹ thuật môi trường; Cử nhân Tiếng Anh;                                    Thạc sĩ Chính trị học ngành Công tác tư tưởng;
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   SĐT : 0203.3622.933.
   Email : hoangvanhai.td@quangninh.gov.vn
   NGUYỄN THẾ MINH –  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

   Trình độ chuyên môn Cử nhân Hành Chính học; Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   SĐT : 0203.3622.932.
   Email : minhnguyen.tdqnh@gmail.com
   NGUYỄN PHƯƠNG THẢO –  PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế thương mại Quốc tế; Cử nhân Luật Kinh tế;                      Thạc sĩ Quản lý công;
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   SĐT : 0203.3622.931.
   Email : tuyengiao.tdqnh@gmail.com