THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

   HOÀNG VĂN HẢI – BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kỹ sư Kỹ thuật môi trường; Cử nhân Tiếng Anh;                                    Thạc sĩ Chính trị học ngành Công tác tư tưởng;
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   SĐT :
   Email :
   NGUYỄN THẾ MINH –  PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

   Trình độ chuyên môn Cử nhân Hành Chính học; Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   SĐT :
   Email :