Hội nghị Quán triệt học tập nghị quyết trung ương Đoàn và trung ương Đảng

Ngày 02/7/2019, tại thành phố Hạ Long, BTV Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến đến 100 % đoàn thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc quán triệt các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.   

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hùng Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về công tác giáo dục, công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15 tháng 12 năm 2018 – Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 – Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 – 2022”

Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt các nội dung kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cũng đã quán triệt các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn đã quán triệt một số chương trình, hành động của Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới: cùng với thực hiện các chương trình, đề án do Trung ương Đoàn triển khai, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tiếp tục triển khai các chương trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển du lịch, xây dựng thương hiệu tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời tiếp tục tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phê duyệt các đề án: Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh, Đề án giáo dục ngoại khóa cho học sinh các cấp về di sản Vịnh Hạ Long, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu…

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai, quán triệt nội dung các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng tư tưởng cho ĐVTN, học sinh – sinh viên; đẩy mạnh tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo sân chơi lành mạnh, không khí phấn khởi, thi đua cho ĐVTN.

Cấp huyện 100% các đơn vị thực hiện chỉ đạo tổ chức quán triệt các kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến 100% cán bộ Đoàn, 100% đoàn viên và 80% thanh niên đã được tuyên truyền về các kết luận trên.

PV