Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2019 và tập huấn kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt

Ngày 04/11/2019, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2019 và tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

Quang cảnh Hội nghị.

Ngày Pháp luật năm 2019 được xác định là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã quán triệt, phổ biến nội dung chính sách pháp luật quy định mới trong các văn bản luật được Quốc hội thông qua năm 2018, 2019 cho đoàn viên, thanh thiếu niên bằng các hình thức phù hợp với việc tuyên truyền, lấy ý kiến đoàn viên thanh niên góp ý vào các văn bản dự thảo trình Quốc hội trong thời gian tới, những chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Phát huy vai trò của các câu lạc bộ, các chuyên gia tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho các địa phương, tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí cho nhân dân, nhất là các nhóm đối tượng đặc thù tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số gắn với các hoạt động Đoàn của cơ sở.

Đồng chí Đỗ Thị Mai Hương- UVBTV Tỉnh đoàn thông tin thêm nội dung kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

Cũng tại Hội nghị, Tỉnh đoàn đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp, trong đó tập trung tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong giai đoạn, nhiệm kỳ vừa qua, các gương thanh niên tiên tiến, các tập thể, đơn vị có nhiều thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phòng ngừa tệ nạn xã hội; đồng thời tăng cường cảnh báo cho đội ngũ cán bộ đoàn về các nguy cơ mới, nhận diện những hành vi, loại hình vi phạm pháp luật trong giai đoạn mới.

 PV