Triển khai  học tập 6 bài học lý luận chính trị sửa đổi

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, cấp huyện 100% các đơn vị tổ chức được 25 lớp học 6 bài học lý luận chính trị cho 2750 lượt đoàn viên thanh niên trên tổng số 119087 đoàn viên thanh niên toàn tỉnh.

Thành Đoàn Hạ Long phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên.

Việc triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị sửa đổi được các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú: nhiều đơn vị cấp huyện tổ chức hội nghị, diễn đàn, mời giảng viên là báo cáo viên Tỉnh đoàn về giảng tại các hội nghị … nhằm trang bị cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm được những vấn đề lý luận cơ bản nhất về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị nước ta và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với 6 bài học: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận cách mạng Việt Nam; Đảng cộng sản Việt Nam – người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Hệ thống chính trị và phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị ở nước ta; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh –Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; Đoàn viên phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hoành Bồ tổ chức học tập lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên

Đoàn thanh niên phối hợp Ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 92 đảng viên mới năm 2019.Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn, đoàn viên và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.