Hội nghị Điển hình thanh, thiếu nhi tiên tiến tỉnh Quảng Ninh làm theo lời Bác giai đoạn 2015 – 2020, tổng kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Chiều 19/5, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức hội nghị Điển hình thanh, thiếu nhi tiên tiến tỉnh Quảng Ninh làm theo lời Bác giai đoạn 2015 – 2020; Sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tham gia góp ý Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh hội nghị

Phong trào thi đua làm theo lời Bác giai đoạn 2015 – 2020 của Tỉnh đoàn Quảng Ninh có nhiều đổi mới nội dung, hình thức triển khai và tổ chức các hoạt động; các phong trào thi đua sát thực, hiệu quả; kịp thời động viên, khuyến khích, xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trong toàn Đoàn. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình của tập thể, cá nhân có ảnh hưởng tốt, được dư luận xã hội thừa nhận, khắc họa sinh động chân dung lớp thanh niên Quảng Ninh trong thời kỳ mới, chủ động vươn lên trong học tập, rèn luyện, lập thân, lập nghiệp, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng…

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh được khen thưởng

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục đẩy mạnh trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi toàn tỉnh với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, thanh, thiếu nhi và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, địa phương và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Các đại biểu tham gia hội nghị đã thảo luận về các nội dung trọng tâm: Kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai trong giai đoạn 2015 – 2020; Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã khen thưởng 20 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.