Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Định hướng tư tưởng chính trị, thông tin báo chí, dư luận và đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội là một nhiệm vụ lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tư tưởng chính trị của cấp ủy, chính quyền; sự chủ động vào cuộc quyết liệt, kiên trì, bền bỉ của các cơ quan tuyên truyền, báo chí và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Từ nhận diện…

Xác định rõ vị trí trọng yếu của tỉnh về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại; là địa phương duy nhất trong cả nước vừa có đường biên giới trên bộ và trên biển với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa; thành phần dân tộc, tôn giáo đa dạng; trình độ, nhận thức và sự phát triển kinh tế – xã hội giữa các vùng, miền có sự chênh lệch rõ rệt, những năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng phù hợp với đặc thù của từng địa phương, trong đó, trước hết và quan trọng hơn hết là đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền sâu rộng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường định hướng thông tin tích cực, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức rõ về sự cần thiết phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhận diện rõ và nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả những thông tin xấu, độc; quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng. Đây được xem là nội dung “gốc rễ” để tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trong tình hình mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy sức mạnh tổng thể, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc; phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng hội nhập quốc tế.

… đến cách làm,

Một số kết quả nổi bật và kinh nghiệm Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; kết hợp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm minh vi phạm; phát huy vai trò “nêu gương” học tập, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong cụ thể hóa nhiệm vụ cho phù hợp với địa phương, đơn vị mình. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục để nâng cao tinh thần cảnh giác, “sức đề kháng”, khả năng “miễn dịch” về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch khi tiếp cận với các thông tin, nhất là trên không gian mạng. Xuất phát từ sự đổi mới tư duy, nhận thức theo hướng bám sát thực tiễn và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đối với công tác chỉ đạo định hướng tư tưởng chính trị đối với thông tin báo chí, dư luận, mạng xã hội, trước khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng bộ tỉnh đã sớm ban hành các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, quy định về thông tin báo chí, dư luận, mạng xã hội; phân công trách nhiệm cụ thể cho các ngành, các lực lượng, đoàn thể, địa phương, đơn vị; kịp thời sơ kết đánh giá hiệu quả sau 3 năm, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quy định mới về chỉ đạo, định hướng tư tưởng, chính trị đối với thông tin báo chí, dư luận xã hội phù hợp với tình hình mới (1). Cấp ủy các cấp đã dự báo sớm tình hình và chủ động định hướng thông tin; tập trung tổ chức quán triệt Nghị quyết 35-NQ/TW; xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết; thường xuyên chỉ đạo phối hợp lực lượng tham gia tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin phản ứng tích cực đối với những vấn đề tiêu cực, bất ổn trên địa bàn. Đã kịp thời kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 từ tỉnh đến 100% các Đảng bộ trực thuộc (tổng số 624 thành viên); tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động Nhóm chuyên gia cấp tỉnh (35 thành viên); xây dựng mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội từ tỉnh đến cấp huyện gồm 311 thành viên (cấp tỉnh: 43; cấp huyện: 268 thành viên), góp phần tích cực cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh, phản bác các thông tin quan điểm sai trái, thù địch; tham mưu giúp cho các cấp lãnh đạo trong tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời và hiệu quả nhiều vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, nhất là những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trong Nhân dân, các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự, các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế – xã hội, đầu tư triển khai các dự án, đề án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Quan tâm chỉ đạo định hướng tư tưởng chính trị đối với thông tin báo chí, dư luận và tổ chức các lực lượng tham gia đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên internet và không gian mạng, đây cũng là nội dung được nêu trong nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thứ 3 trong Nghị quyết số 35-NQ/TW: “Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông;… tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch”. Cấp ủy đảng, Ban chỉ đạo 35 các cấp đã chủ động, kiên quyết, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và tích cực đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, phương pháp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông chủ động hằng năm; chỉ đạo tổng hợp theo dõi thông tin báo chí, dư luận xã hội phản ánh về Quảng Ninh hằng tuần (02 lần/ngày: trước 7h30 và 15h30), hằng tuần (hội nghị thông tin báo chí thường kỳ thứ 3 trong tuần hoặc đột xuất), hội nghị giao ban báo chí hằng tháng; duy trì tổng hợp thông tin báo chí viết về Quảng Ninh; tổng hợp tình hình dư luận xã hội trên địa bàn, nhất là trên internet, mạng xã hội để cung cấp, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh; kịp thời đề xuất xử lý các thông tin phức tạp, nhạy cảm; yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan xác minh thông tin, xử lý và báo cáo kết quả giải quyết; thống nhất nội dung phát ngôn, hình thức cung cấp thông tin cho báo chí, định hướng dư luận trên mạng xã hội; kịp thời đăng tải, định hướng thông tin chính thống trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hạ tầng của Trung tâm truyền thông tỉnh, cổng thông tin điện tử của tỉnh và các cổng thành phần, không để xảy ra khủng hoảng truyền thông và giữ vững ổn định xã hội. Hằng năm, duy trì ký kết hợp tác truyền thông với các cơ quan truyền thông báo chí Trung ương, văn phòng đại diện và cơ quan thường trú trên địa bàn. Các cơ quan hành chính trong tỉnh thực hiện nghiêm quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, phát huy hiệu quả mô hình thí điểm đầu tiên của cả nước – Trung tâm Truyền thông tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy, được thành lập từ năm 2019 (trên cơ sở hợp nhất các cơ quan: Báo Quảng Ninh, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh thuộc Văn phòng UBND tỉnh và Báo Hạ Long thuộc Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh). Sau 02 năm hoạt động, mô hình này đã khẳng định tính hiệu quả trong hoạt động, tạo sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thông tin, báo chí trong một cơ chế thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp của các loại hình thông tin, truyền thông, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng bộ trong chỉ đạo định hướng thông tin, báo chí, dư luận, sự đồng thuận xã hội cao, góp phần đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cung cấp kịp thời thông tin chính thống; ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội. Ban Chỉ đạo 35 các cấp phát huy vai trò chủ động và trách nhiệm trong việc thường xuyên rà soát, theo dõi, nắm tình hình, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng, nhất là thông tin liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Đã chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện Đề án “Nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020-2025”, xây dựng quy trình 6 bước trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; thực hiện linh hoạt 5 cách về ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, tin sai sự thật, xấu độc trên không gian mạng. Chỉ từ đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và cấp huyện đã tạo lập hơn 2.000 fanpage, group, tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội phục vụ công tác đấu tranh, phản bác; 95 trang, tài khoản như Facebook để thông tin định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; hơn 70 nhóm kín để trao đổi nghiệp vụ, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xuyên tạc, sai sự thật liên quan tới Quảng Ninh; cung cấp thông tin tích cực, chính thống, định hướng dư luận trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm được cộng đồng mạng, dư luận xã hội quan tâm. Đồng thời cung cấp, định hướng thông tin, khuyến khích quản trị viên các fanpage, group, tài khoản có lượng tương tác, người theo dõi lớn trên mạng xã hội, như: Người Quảng Ninh (hơn 109.000 thành viên), Quảng Ninh 24/7 (hơn 72.000 thành viên), Hóng biến Quảng Ninh (gần 40.000 thành viên),… tích cực tham gia like, share, comment những thông tin tích cực về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; lan tỏa, chia sẻ các bài viết đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái liên quan đến tỉnh; định hướng dư luận Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ theo các thông tin chính thống.

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và ngăn chặn, xử lý thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội là một nhiệm vụ lâu dài, khó khăn, phức tạp.  Sự lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tư tưởng chính trị của cấp ủy, chính quyền trên lĩnh vực này phải chủ động, thường xuyên, kịp thời; các cơ quan tuyên truyền, báo chí phải chủ động vào cuộc quyết liệt, kiên trì, bền bỉ; cung cấp thông tin kịp thời để chi phối, làm chủ thông tin; lấy thông tin tích cực, chính thống lấn át, đấu tranh chống lại các thông tin sai trái, xấu, độc, phản động trên internet. Mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu, ý thức rõ về quyền lợi, trách nhiệm của bản thân, cảnh giác, “đề kháng, miễn dịch và tích cực” tham gia đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Các cấp, các ngành trong cả hệ thống chính trị tăng cường sử dụng có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của tỉnh trong khả năng và phạm vi, góp phần việc định hướng tư tưởng chính trị, định hướng dư luận; đồng thới phát huy hiệu quả tổng hợp các hình thức tuyên truyền (tuyên truyền miệng, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền trên internet, các mạng xã hội và các kênh truyền thông khác), để tạo nên một thế trận toàn diện, liên hoàn, đấu tranh trên mọi mặt trận, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

                                                                                     VI NGỌC BÍCH – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,

                                                                                   Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Ninh