Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Kết quả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sau khi Ban Chấp hành Tỉnh đoàn có Kế hoạch số 283-KH/TĐTN-TG ngày 27/5/2021 của Tỉnh đoàn Quảng Ninh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/ĐTN ngày 02/6/2021 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, triển khai đến Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an các đơn vị, địa phương.

Đến nay 100% chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc và Đảng bộ Công an các địa phương đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến cán bộ, đảng viên, chiến sỹ gắn sinh hoạt chi bộ thường kỳ, do đ/c Bí thư chi, đảng bộ trực tiếp truyền đạt; tại đây, 100% đoàn viên thanh niên Công an toàn tỉnh đã được học tập, quán triệt Nghị quyết này và đã tiến thành viết bài thu hoạch và nộp tại chi, đảng bộ nơi sinh hoạt.

Quang cảnh một buổi học nghị quyết

Trong công tác tuyên truyền Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng 15 tin, bài phản ánh kết quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng ủy Công an tỉnh và các chi, đảng bộ cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử Công an tỉnh gắn với các hoạt động bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an; đăng tải, chia sẻ 356 tin, bài tuyên truyền về đại hội đảng các cấp và các tin, bài định hướng dư luận, phản bác các quan điểm sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước trên các trang mạng xã hội và Internet về đại hội đảng các cấp.

Thanh niên Công an tỉnh học nghị quyết thông qua hình thức trực tuyến

Trong thời gian tới Đoàn thanh niên Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn Công an toàn tỉnh xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung thành các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể; tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, thảo luận các nội dung trong Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn hàng tháng. Tăng cường tuyên truyền toàn diện trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và internet, giúp nâng cao nhận thức, đưa ra định hướng đúng đắn về Nghị quyết đại hội đối với cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Thanh niên công an tỉnh học tập nghị quyết Đảng các cấp