Tham gia lực lượng GGHB LHQ là một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong thực hiện đường lối đối ngoại, nhất là về đối ngoại quốc phòng. Những kết quả tốt đẹp trong hoạt động GGHB LHQ của QĐND Việt Nam thời gian qua tiếp tục củng cố hình ảnh về một Việt Nam có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động cần phải quyết liệt đấu tranh, phản bác. Bởi vì, nó gây ra tâm lý quan ngại trong dư luận và cách nhìn nhận của cộng đồng quốc tế đối với chủ trương, đường lối, uy tín của Đảng, Nhà nước và QĐND Việt Nam. Từ đó, chúng tạo ra dư luận nhằm “lái” đường lối đối ngoại quốc phòng của nước ta ngả theo nước này hoặc nước kia, làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác giữa nước ta với các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới. Mặc dù những luận điệu xuyên tạc, vu khống rất phi lý, không có căn cứ, song các thế lực thù địch cứ thực hiện liên tục “Mưa dầm thấm lâu” để tác động tới tư tưởng, tâm lý của một bộ phận xã hội. Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định lập trường không thay đổi, đó là “Việt Nam không đứng về bên này chống bên kia hay ngược lại mà luôn đứng về lẽ phải, về công lý, luật pháp quốc tế”.

Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch bảo vệ đường lối đối ngoại quốc phòng và hoạt động GGHB LHQ của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta là một nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và quyết liệt trên mặt trận lý luận và thực tiễn. Dẫu biết rằng có khó khăn, phức tạp nhưng với quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thì nền tảng tư tưởng của Đảng sẽ được bảo vệ vững chắc. Hoạt động GGHB LHQ sẽ góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

_____________________

(1) Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: “Nâng tầm đối ngoại quốc phòng, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Tạp chí Cộng sản, ngày 03/4/2022.

(2) Thông tư số 04/2016/TT- BQP ngày 12/01/2016 của Bộ Quốc phòng, Điều 1, khoản 2, điểm a.

(3) Quốc phòng Việt Nam năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2019, Mục 2.2, tr 25.

Trung tá, kỹ sư Nguyễn Văn Nguyên
(Binh chủng Công binh)