Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Xem thêm Tài liệu Giáo dục Lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh: 

Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Bài 2: Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam và khái lược lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh,

Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bài 5: Nhận diện, đánh giá tác động của mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên hiện nay