Đoàn cấp huyện tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Trong tình hình hiện nay, việc truyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng đến đoàn viên thanh niên; việc tuyên truyền để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu trang phản bác các quan điểm sai trái thù địch là vô cùng quan trọng. xác định được điều đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 100% các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong toàn tỉnh tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Huyện đoàn Hải Hà tổ chức tập huấn công tác bảo vệ nền tảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

Tại các hội nghị, huyện đoàn mời các đồng chí giảng viên là các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh có kinh nghiệm truyền giảng cho các đồng chí báo cáo viên cấp huyện các thông tin, kinh nghiệm, kỹ năng tuyên truyền, kỹ năng phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội.

Thành đoàn Hạ Long tập huấn báo cáo viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông qua các hội nghị, trình độ và hiểu biết về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch được nâng cao, qua đó góp phần hiệu quả trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng của Đảng.