Để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của các thế lực thù địch hiện nay, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần chủ động, tích cực tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho mọi quân nhân về “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với vạch trần âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động để xuyên tạc phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không vô tình tiếp tay cho các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các hành vi tiêu cực, phản cảm, thiếu văn hóa khác trên mạng xã hội. Cấp uỷ, tổ chức đảng cần quan tâm và chủ động hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến giáo dục pháp luật cho mọi quân nhân, nhất là việc tổ chức quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội về công tác quản lý, sử dụng mạng internet, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức và hành động đúng đắn cho mọi quân nhân. Thường xuyên, tăng cường chỉ đạo công tác giáo dục cảnh giác cho quân nhân có nhận thức đúng đắn về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và phản động lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội ta, thu thập tin tức tình báo, cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác; từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực đấu tranh cho mọi quân nhân góp phần làm thất bại âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, cần tích cực đổi mới phương thức tuyên truyền của các cơ quan báo chí trong quân đội, phát huy lợi thế của mạng internet, tăng cường cung cấp, cập nhật thường xuyên các thông tin, quan điểm đúng đắn của Đảng, Nhà nước trên các báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chính trị, nhiệm vụ đấu tranh chống quan điểm sai trái cho mọi cán bộ, chiến sĩ. Tổ chức và tăng cường hoạt động của lực lượng tham gia đấu tranh chuyên sâu phản bác các quan điểm phản động, sai trái trên mạng internet, nhất là trên mạng xã hội. Các đơn vị tổ chức lực lượng đấu tranh chuyên sâu phản bác các quan điểm phản động, sai trái trên mạng internet, cần thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức cho cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nội bộ, nắm chắc tình hình quản lý, sử dụng, hoạt động trên internet nói chung cũng như tham gia mạng xã hội của quân nhân trong đơn vị nói riêng; kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở, xử lý, ngăn chặn những hành vi tán phát các thông tin, hình ảnh… có nội dung tiêu cực, phản cảm và các biểu hiện lơ là, mất cảnh giác của quân nhân khi tham gia trên mạng xã hội; hạn chế các tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với tư tưởng, nhận thức, hành động của quân nhân, góp phần tạo sự “miễn dịch” cho mọi quân nhân trước các tác động, ảnh hưởng tiêu cực của thông tin trên mạng xã hội, làm trong sạch nội bộ. Qua đó, tạo dựng, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Các cơ quan chuyên môn cần chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn, bóc gỡ các thông tin, tài liệu có nội dung phản cảm, sai quy định ảnh hưởng tới hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi sai trái của quân nhân khi tham gia mạng xã hội. Khi có vụ việc, tình hình liên quan đến quân nhân vi phạm các quy định trên mạng xã hội, cần kịp thời chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ đơn vị chủ động báo cáo, phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ cấp trên và cơ quan chức năng có liên quan tiến hành các biện pháp xử lý, ngăn chặn, bóc gỡ, không để các thông tin, tài liệu, hình ảnh xấu liên quan đến quân nhân tán phát rộng rãi trên mạng xã hội, internet và để các thế lực thù địch, phản động và đối tượng xấu lợi dụng tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta./.

Tài liệu tham khảo:

1. Quân ủy Trung ương (2016), Chỉ thị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, số 87-CT/QUTW, ngày 08/7/2016Hà Nội.

2. Quân ủy Trung ương (2019), Chỉ thị số 855-CT/QUTW ngày 12/8/2019 của Ban thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, Hà Nội.

3. Quân ủy Trung ương (2021), Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới, Hà Nội.