HỘI SINH VIÊN TỈNH QUẢNG NINH: (Infographic Nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu năm học 2021-2022)

Năm học 2021 – 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; năm kỷ niệm 75 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2021), 75 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2021), Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ninh chọn Chủ đề công tác năm học: “Sinh viên Quảng Ninh phát huy truyền thống “Kỷ luật, đồng tâm” – Trí tuệ, tiên phong, thích ứng với đại dịch Covid-19”. Với các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu cụ thể.