Nghiêm túc, kịp thời đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quảng Ninh gặp không ít khó khăn do những tác động từ đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, tỉnh nhanh chóng triển khai học tập, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo động lực cho các cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. 

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ninh triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ngày 21/6/2021.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 19/8/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU với 19 chỉ tiêu, 15 chương trình, đề án trọng điểm và 6 nhóm nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp trọng tâm, để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, gắn với các mục tiêu đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh.

Đến nay, 20/20 đảng bộ trực thuộc tỉnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt tỷ lệ 100%. Toàn bộ 695/695 chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành tổ chức quán triệt, đạt tỷ lệ 100%. Tổng số đảng viên toàn tỉnh tham dự học Nghị quyết đạt tỷ lệ 97,58%.

Sau các hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã thực hiện viết bài thu hoạch theo quy định. Trong đó, tổng số bài của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các thành ủy, thị ủy, huyện ủy là 227/227 bài, đạt tỷ lệ 100%; tổng số bài của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tại các sở, ban, ngành, đoàn thể là 208/218 bài, đạt tỷ lệ 95,4%. Ban Tuyên giáo cấp huyện đã nhận được 4.285/4.478 bài thu hoạch của các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ cấp huyện quản lý, đạt tỷ lệ 95,69%.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh đã cụ thể hóa, chủ động xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Đến ngày 30/10/2021, 100% đảng bộ trực thuộc tỉnh đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện.

Thành ủy Cẩm Phả tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 10/4/2021.

Tại Đảng bộ TP Cẩm Phả, công tác tuyên truyền Nghị quyết được tiến hành sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng, tạo được sự đồng thuận, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Từ việc đoàn kết, thống nhất ý chí trong hành động, đến nay, các chỉ tiêu về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và quốc phòng – an ninh trong năm 2021 trên địa bàn thành phố cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đã có trên 90% tổ chức, cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kinh tế chuyển dịch đúng hướng với giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 12% so với năm 2020; giá trị sản xuất các ngành nông – lâm – ngư nghiệp tăng trên 11% so với năm 2020, vượt chỉ tiêu Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 8/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Nhằm tiếp tục tạo sự đồng thuận, thống nhất cao giữa ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, ngày 25/11/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 36-KH/BTGTU. Theo đó, yêu cầu ngành tuyên giáo tỉnh thống nhất về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả trong việc tham mưu cho cấp ủy các cấp xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Mạnh Trường