CLB Lý luận trẻ huyện Ba Chẽ: Tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng và hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”

Thiết thực các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập huyện Ba Chẽ (04/10/1946 – 04/10/2021), ngày 1/10, CLB Lý luận trẻ huyện Ba Chẽ tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng với chủ đề “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và tham gia hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Thông qua việc học tập, quán triệt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Đồng thời, CLB Lý luận trẻ cũng tổ chức tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức trên ứng ụng Thanh niên Việt Nam.

Thành viên CLB tham gia hưởng ứng cuộc thi trắc nghiệm

Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi. Nội dung cuộc thi xoay quanh các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là dịp để thành viên CLB Lý luận trẻ huyện Ba Chẽ góp phần khẳng định và tăng cường vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang Đạt – Huyện đoàn Ba Chẽ