Khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh

Ngày 01/3, Đoàn khảo sát đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về kết quả hoạt động của mô hình Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh. Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, phía Tỉnh đoàn có đồng chí Hoàng Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, đồng chí Phạm Hồng Thái- Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn cùng dự.

Đồng chí Hoàng Văn Hải- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 959 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đại diện Tỉnh đoàn đã báo cáo tóm tắt tình hình kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 959-QĐ/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh” giai đoạn 2018 – 2021 (gọi tắt là Cơ quan Khối tỉnh). Theo đó, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức quán triệt các nội dung của Đề án cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan; thống nhất các nội dung trong chương trình thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh; bổ sung Quy chế, hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng hàng năm đối với tổ chức Đoàn Thanh niên cấp huyện; quy chế đánh giá, luân chuyển, đào tạo, sử dụng cán bộ Đoàn… Trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chủ động rà soát lại tổ chức, hoạt động, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu của việc triển khai mô hình. Trên cơ sở trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, người lao động, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã bố trí, sắp xếp nhân sự vào các Ban chuyên môn, Văn phòng Cơ quan Khối tỉnh, từng bước phát huy cán bộ Đoàn, đồng thời khẳng định sự đánh giá, ghi nhận năng lực của cán bộ Đoàn trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tính đến tháng 02/2021, Thường trực Tỉnh đoàn có 02 đồng chí, trong đó: đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn là Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Khối tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn là Phó trưởng Ban Tuyên truyền – Vận động Cơ quan Khối tỉnh và 25 công chức, người lao động công tác tại 06 Ban chuyên môn, Văn phòng Cơ quan Khối tỉnh…

Bên cạnh những thuận lợi, trong quá trình thực hiện mô hình Cơ quan Khối tỉnh còn một số hạn chế, khó khăn, nhất là trong công tác quản lý, đánh giá cán bộ, công chức, công tác thi đua, khen thưởng đối với tập thể các Ban, Văn phòng, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn; vai trò của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn không rõ ràng trước khi Trung ương ban hành Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; bất cập trong thực hiện đồng thời 2 mô hình theo Quy định số 212-QĐ/TW và Quyết định số 2143-QĐ/TU ngày 08/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và quan hệ công tác của cơ quan chuyên trách Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị, kết quả đã đạt được của Tỉnh đoàn trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, đặc biệt là việc quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy; thống nhất các nội dung thuận lợi khó khăn, bất cập khi thực hiện  theo Quyết định 959 mô hình cơ quan Khối để tổng hợp báo cáo tiến hành sơ kết triển khai mô hình Cơ quan Khối tỉnh sắp tới.

BBT