Infographic: Các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Ngày 24.02.2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Trân trọng gửi tới các bạn infographic các bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên.

Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn