Danh sách các cá nhân dự kiến được tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020

        Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 61/HĐ-KHCN về việc danh sách dự kiến đủ điều kiện tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” tỉnh Quảng Ninh lần thứ II gồm 79 cá nhân tôn vinh các danh hiệu. Trong đó danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”: 43 cá nhân,  danh hiệu “Điển hình lao động sáng tạo”: 35 cá nhân; danh hiệu “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ”: 01 cá nhân.

          Đối tượng xét chọn, tôn vinh là các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh; người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động, học tập công tác ở Việt Nam có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong  lĩnh vực khoa học và công nghệ, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ninh.

          Hoạt động tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo”, “Tài năng trẻ khoa học và công nghệ” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được tổ chức với mục đích nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ghi nhận công lao và tôn vinh thành tích của đội ngũ trí thức, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về khoa học và công nghệ, đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững của tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là dịp để trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về khoa học và công nghệ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm. Việc tôn vinh góp phần động viên, khích lệ, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, phát huy trí tuệ xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Danh sách dự kiến tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu” tỉnh Quảng Ninh lần thứ II, năm 2020, tải Tại đây.

 

BBT