Cao Bằng: Giám sát tình hình thực hiện Luật Thanh niên

Sáng ngày 05/3, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện Luật thanh niên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2007 – 2018 tại Tỉnh Đoàn.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng có 147.029 thanh niên, chiếm hơn 50% lực lượng lao động của tỉnh, trong đó có 89,9% là thanh niên nông thôn với trên 95% là thanh niên dân tộc thiểu số.

Trong thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, thanh niên về nội dung của Luật Thanh niên cũng như về trách nhiệm, nghĩa vụ của thanh niên và của công dân. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phổ biến Luật Thanh niên được các cấp bộ Đoàn triển khai tích cực với 1.820 lớp cho trên 124 nghìn lượt đoàn viên tham gia, có 13/13 huyện tổ chức hội thi tìm hiểu Luật thanh niên thu hút 25.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Các cấp bộ Đoàn đã tích cực phát huy vai trò định hướng, cổ vũ, vận động thanh niên đẩy mạnh lao động sáng tạo để nâng cao năng lực học tập, nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao tay nghề, chất lượng tham mưu, quản lý.

Trong giai đoạn 2012 -2018, đã có 146 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo được tuyên dương. các nội dung thực hiện chiến lược phát triển thanh niên đã được đổi mời và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh Hà Ngọc Giáp đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tổ chức Đoàn thanh niên trong việc triển khai nội dung của Luật thanh niên đi vào thực tế cuộc sống, đồng thời cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh niên theo nội dung của Luật. Công tác xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thanh niên đã được thực hiện kịp thời, giúp thanh niên có nhận thức đầy đủ về quyền lợi của mình, có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật, nghĩa vụ của thanh niên theo quy định của Luật Thanh niên, được bồi dưỡng, phát triển toàn diện.

Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới tổ chức Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật; tăng cường tham mưu  cho các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được thể hiện, cống hiến và trưởng thành.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Cao Bằng cũng đề xuất, kiến nghị về một số nội dung của Luật Thanh niên như: cụ thể hơn các điều khoản, nội dung của Hiến pháp mới để sửa đổi, bổ sung, làm rõ quyền và nghĩa vụ đặc thù của thanh niên. Đồng thời, sửa đổi bổ sung các quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong luật để Luật Thanh niên thực sự là một trong những văn bản pháp lý quan trọng của thanh niên và tổ chức Đoàn các cấp.