Kế Hoạch và Mẫu đăng ký Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến, giải pháp về phân loại, thu gom, tái chế tái sử dụng rác thải nhựa tỉnh Quảng Ninh năm 2021”

Kế Hoạch Tổ chức cuộc thi  “Ý tưởng, sáng kiến, giải pháp về phân loại, thu gom, tái chế tái sử dụng rác thải nhựa”  tỉnh Quảng Ninh năm 2021”(pdf)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI Ý TƯỞNG VỀ RÁC THẢI NHỰA

Mẫu đăng ký ý tưởng sáng kiến Cuộc thi “Ý tưởng, sáng kiến, giải pháp về phân loại, thu gom, tái chế tái sử dụng rác thải nhựa tỉnh Quảng Ninh năm 2021”(pdf)

MẪU ĐĂNG KÝ Ý TƯỞNG SÁNG KIÊN