Diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình trẻ năm 2023.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ngày 16/9/2023, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đầm Hà tổ chức Diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các gia đình trẻ năm 2023.

Tại diễn đàn, đoàn viên thanh niên, các gia đình trẻ được tìm hiểu chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; các chuẩn mực, giá trị văn hóa gia đình; kiến thức, kỹ năng xây dựng và gìn giữ gia đình hạnh phúc. Đồng thời trao đổi, chia sẻ các kỹ năng để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ…

Diễn đàn là dịp để các cấp bộ đoàn và cán bộ, ĐVTN trên địa bàn huyện nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình.

Đây cũng là dịp để cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ ĐVTN xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

BBT