Cẩm Phả tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2021

BCĐ hiến máu tình nguyện thành phố Cẩm Phả tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021 (từ tháng 3 đến ngày 5/6/2021)đạt 634 đơn vị máu. Đặc biệt, sáng ngày 5/6, BCĐ hiến máu tình nguyện thành phố Cẩm Phả giao cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cẩm Phả chủ trì tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề “Hiến máu tình nguyện chiến thắng covid 19” nhằm hưởng ứng “Chiến dich thanh niên tình nguyện hè năm 2021” tiếp nhận 287 đơn vị máu. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, Lãnh đạo thành phố, các đ/c cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đối với Tuổi trẻ thành phố Cẩm Phả.

  • Một số ảnh Đoàn viên, thnah niên tham gia chương trình hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021 của thành phố Cầm Phả