Lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn được đặt lên trên hết – Bài 1: Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng