Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là giải pháp then chốt trong công tác xây dựng Đoàn


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn là một trong những khâu đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sự phát triển của mỗi tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Đây là yếu tố quyết định sự vững mạnh của các tổ chức Đoàn, đồng thời góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong thời kỳ mới.

Quan điểm, nguyên tắc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp

Công tác cán bộ Đoàn có ý nghĩa quan trọng trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”,“Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”. Do vậy, công tác cán bộ Đoàn là toàn diện từ tuyển dụng, quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, luân chuyển, điều động, đánh giá, khen thưởng cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; ban hành các cơ chế, chính sách để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ Đoàn, qua đó thu hút nhiều cán bộ trình độ, chuyên môn chất lượng cao.’

Đồng chí Lê Hùng Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí Thư Tỉnh đoàn kết luận tại chương tình làm việc với huyện ủy Ba Chẽ

Xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những khâu rất quan trọng trong việc duy trì sự phát triển của mỗi tổ chức. Do vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới là yếu tố quyết định sự vững mạnh của các tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn phải luôn quán triệt sâu sắc trong toàn Đoàn về quan điểm, nguyên tắc của Đảng trong công tác cán bộ Đoàn được quy định trong Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

– Công tác cán bộ Đoàn là một bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ đoàn, đồng thời tạo nguồn bổ sung cán bộ cho hệ thông chính trị.

– Công tác cán bộ đoàn có tính đặc thù riêng, do vậy cán bộ Đoàn đòi hỏi có độ tuổi sát với độ tuổi thanh niên; thời gian giữ chức vụ ngắn; có sự thay đổi nhanh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

– Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ đoàn và quản lý đội ngũ cán bộ đoàn, đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ đoàn.

– Cấp uỷ đảng chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ đoàn và quản lý cán bộ đoàn theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ; cùng với tập thể lãnh đạo chủ trì, phối hợp với Ban Thường vụ (BTV) đoàn cấp trên trong việc bố trí, sử dụng, điều động, luân chuyển chức danh bí thư, phó bí thư đoàn cùng cấp.

Trong Quy chế phối hợp số 255 giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tuyển dụng, điều động, đào tạo bồi dưỡng và quản lý đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp nêu rõ: Công tác cán bộ Đoàn là bộ phận quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng. Xây dựng Đoàn thực chất là góp phần xây dựng Đảng trước một bước, cán bộ Đoàn là nguồn cung cấp cán bộ cho hệ thống chính trị. Cán bộ Đoàn là cán bộ của Đảng làm công tác thanh thiếu nhi.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất và năng lực tốt, trưởng thành từ phong trào thanh thiếu nhi, đáp ứng được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp.

Một số giải pháp của BTV Tỉnh đoàn Quảng Ninh

Thời gian qua, Ban Chấp hành, BTV, Thường trực Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo về công tác cán bộ Đoàn, tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, quán triệt các quy định, kết luận của Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy về công tác cán bộ Đoàn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể, một số giải pháp mà BTV Tỉnh đoàn đã và đang tập trung đó là:

Một là, quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn các cấp phù hợp với thực tiễn của các địa phương, đơn vị:

Trong những năm qua, tỉ lệ tổ chức cơ sở Đoàn củng cố vững mạnh; một số khâu trong công tác cán bộ được nâng lên, trong đó: bổ nhiệm thông qua thi tuyển (03 đồng chí); luân chuyển để đào tạo cán bộ (25 đồng chí); xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ Đoàn cấp tỉnh… Việc tập hợp, kết nạp đoàn viên, hội viên được quan tâm: hàng năm kết nạp mới từ 20.000 đoàn viên; chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh (mỗi năm phát triển từ 15 – 20 tổ chức Đoàn, Hội). Phát hiện, giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng trung bình mỗi năm trên 5.000 đoàn viên ưu tú (trong đó 3.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng).  Xây dựng và tổ chức thực hiện trong toàn Đoàn việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về những điều cán bộ Đoàn nên làm và không nên làm; cuộc vận động “Mỗi ngày một việc tốt, mỗi tuần một việc tốt, mỗi tháng một việc tốt”.

Hai là, triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế Cơ quan chuyên trách Tỉnh đoàn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn

Đoàn Thanh niên các cấp chủ động tham mưu thực hiện đề án địa phương, đơn vị cụ thể hóa Nghị quyết số 19-NQ/TU. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng, triển khai Đề án “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh”, Cơ quan Tỉnh đoàn đã dừng 10 hợp đồng lao động, đảm bảo số lượng người làm việc trong biên chế được giao; đã và đang tiến hành quy trình giải thể, sáp nhập 04 đơn vị trực thuộc, chỉ đạo Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Quảng Ninh xây dựng đề án vị trí việc làm cụ thể.

Thực hiện Quyết định số 959-QĐ/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Phê duyệt triển khai thực hiện Đề án “Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung Khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, giai đoạn 2018 – 2021”, BTV Tỉnh đoàn đã bố trí cán bộ vào các Ban chuyên môn và Văn phòng của Cơ quan Khối đảm bảo năng lực, sở trường; các đồng chí đã chủ động tiếp cận với vị trí, nghiên cứu tài liệu để tham mưu triển khai công việc của nhiệm vụ chung cũng như nhiệm vụ chuyên biệt. BanThường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội thống nhất ban hành chương trình hành động chung thực hiện triển khai hiệu quả mô hình Cơ quan Khối. Trước đó, Tỉnh đoàn phối hợp với cấp ủy cấp huyện quan tâm, bố trí công tác phù hợp cho đội ngũ cán bộ Đoàn đảm bảo phát huy năng lực, sở trường khi tham gia vào Cơ quan Khối cấp huyện; tổ chức quán triệt cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh nghiên cứu, thống nhất cao với chủ trương thực hiện Đề án; góp ý dự thảo Quy chế làm việc Cơ quan Khối.

Trong năm 2020, BTV Tỉnh đoàn tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, sâu sát việc triển khai thực hiện Quyết định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ và các tổ chức – chính trị xã hội cấp tỉnh, huyện.

Ba làtập trung đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp cụ thể:

Trên cơ sở xin chủ trương thống nhất của BTV Tỉnh ủy, BTV Tỉnh đoàn đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ cử 05 đồng chí được cử đi đào tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị tập trung và 01 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị. Năm 2020, tiếp tục cử 01 đồng chí Phó ban đào tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị tập trung.

Trong giai đoạn 2017-2020, BTV Tỉnh đoàn phối hợp Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ,  Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi tổ chức 03 lớp tập huấn kĩ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội – Đội và 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Bí thư cho khối Doanh nghiệp, trường học và khối lực lượng vũ trang.

Phối hợp trao đổi và kiến nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm, chọn cử cán bộ Đoàn đang giữ chức vụ hoặc được quy hoạch giữ các chức vụ chủ chốt của Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước để đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của BTV Tỉnh ủy và cấp ủy quản lý cán bộ. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn đã tập trung bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ Đoàn là đoàn viên ưu tú giới thiệu để cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng, kết quả trong giai đoạn 2017 – 2019 đã có trong đó 3.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

 Chỉ đạo BTV Đoàn các cấp tăng cường tập huấn theo chuyên đề, các kỹ năng, kiến thức cần thiết cho cán bộ Đoàn các cấp theo phân cấp quản lý như công tác tuyên giáo, xây dựng Đoàn, công tác kiểm tra, giám sát, tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên, xây dựng lực lượng nòng cốt của Đoàn, các lớp thiết kế tuyên truyền cho Đoàn, chủ động trao đổi, học tập kinh nghiệm hay của các đơn vị bạn; thường xuyên sơ kết và nhân rộng các cách làm hay trong công tác xây dựng Đoàn cho đội ngũ các bộ Đoàn các cấp.

Phương hướng và giải pháp trong thời gian tới

Công tác cán bộ Đoàn thời gian qua đã đạt được những thành tựu lớn, được các cấp ủy Đảng ghi nhận, đánh giá cao, tuy nhiên cũng còn những hạn chế cần nhìn nhận, đề ra phương hướng khắc phục, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế có những thay đổi lớn. Do đó, công tác cán bộ Đoàn trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể như sau:

Một là, Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và của Đoàn về công tác cán bộ, thực hiện chặt chẽ, đầy đủ quy trình các khâu trong công tác cán bộ. Các cấp bộ Đoàn phải chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy cùng cấp về công tác cán bộ Đoàn nhất là tham mưu quy hoạch, đào tạo, chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn.Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ Đoàn các cấp.

 Hai là, Nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị; giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn trẻ phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Đoàn; thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ do cấp ủy, cấp bộ Đoàn tổ chức.

 Ba là, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách đối với công tác thu hút, tập hợp, thế hệ trẻ, đặc biệt là phát huy các tài năng trẻ trên các lĩnh vực trong và ngoài nước; tạo môi trường, điều kiện làm việc hiệu quả cho cán bộ Đoàn các cấp. Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác Đoàn, xây dựng ý thức, tác phong làm việc trong môi trường khoa học, công nghệ đối với các bộ Đoàn.

Tóm lại, Xây dựng đội ngũ cán bộ là một trong những khâu đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sự phát triển của mỗi tổ chức. Do vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới là yếu tố quyết định sự vững mạnh của các tổ chức Đoàn, đồng thời góp phần tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong thời kỳ mới và làm tốt công tác cán bộ Đoàn là bước chuẩn bị nhân sự quan trọng cho công tác cán bộ của hệ thống chính trị.

Bích Hài, Ban Tổ chức- Kiểm tra