Triển khai thực hiện đi cơ sở theo chủ trương 1+2 đối với cán bộ thuộc biên chế tỉnh đoàn

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 và Hướng dẫn số 25-HD/TWĐTN-BTC ngày 05/3/2019  của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh năm 2019 và giai đoạn 2018 – 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 78-KH/TĐTN-TCKT ngày 26/3/2019 về việc triển khai thực hiện chủ trương đi cơ sở đối với cán bộ Đoàn cấp tỉnh (chủ trương 1+2) năm 2019 và Hướng dẫn số 14-HD/TĐTN-TCKT ngày 26/7/2019 về việc hướng dẫn chế độ đi công tác tại cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2018-2022.

Chủ trương đi cơ sở của cán bộ Đoàn luôn là nội dung nhận được sự chỉ đạo thường xuyên, liên tục của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; nội dung, cách thức đi cơ sở nhận được sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Đoàn Thanh niên các cấp.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn quán triệt, chỉ đạo nội dung và giải pháp ngay từ trong Chương trình công tác năm 2019; các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn phần việc, địa bàn trọng tâm để đầu tư nguồn lực, con người thực hiện. Đối với đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn yêu cầu tăng việc đi cơ sở, nắm cơ sở, tăng tính hướng dẫn cơ sở bằng nhiều cách thức. Chủ trương đi cơ sở được áp dụng đối với tất cả cán bộ Đoàn chuyên trách từ cấp tỉnh tới cấp xã, trừ trường hơp  được cử đi học tập dài hạn từ 6 tháng trở lên, cán bộ bị ốm đau, bệnh tật phải xin nghỉ dài hạn, cán bộ nữ trong thời kỳ thai sản.

Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn tham gia hoạt động vẽ, trang trí tủ điện tại TP Hạ Long

Với điều kiện, tình hình đặc thù riêng khi tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Cơ quan Khối tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn cần linh hoạt cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đoàn trong các ban chuyên môn của Cơ quan khối để triển khai phù hợp về đối tượng, thời gian, cách thức triển khai theo nội dung chuyên đề; phối hợp tổ chức, triển khai các hoạt động tại cơ sở; Kiểm tra giám sát; dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị BCH, BTV cấp dưới, dự sinh hoạt chi đoàn.

Thường trực Tỉnh đoàn tham gia dự Chiến dịch Hãy làm sạch biển tại Hải Hà

Việc thực hiện chế đi cơ sở theo chủ trương 1+2 đã góp phần điều kiện rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ ngày càng có năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ; Đoàn Thanh niên các cấp nắm tốt hơn tình hình cơ sở, việc triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nắm tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên; tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở trong việc triển khai thực hiện, cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác của Tỉnh đoàn trong phong trao thanh thiếu nhi.

Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cùng Đoàn giám sát làm việc tại cơ sở

Tuy nhiên, do thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, cán bộ các tổ chức, trong đó có cán bộ chuyên trách của Tỉnh đoàn được biên chế theo các ban chuyên môn của cơ quan Khối tỉnh, nên vừa tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên biết, vừa tham mưu thực hiện nhiệm vụ chung của Cơ quan Khối nên nhiều hoạt động bị trùng thời gian, chưa thuận lợi cho việc đi công tác tại cơ sở, đặc biệt là tại các địa phương ở xa, nội dung đi cơ sở chủ yếu là nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được Tỉnh đoàn đề ra, chưa thực hiện được nhiều các hoạt động tìm hiểu, nắm bắt vấn đề mới phát sinh tại địa phương.

Trong thời gian tới, Tỉnh đoàn Quảng Ninh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện chế độ đi công tác cơ sở hoàn thiện và khắc phục những hạn chế trong điều kiện đặc thù của đơn vị.

Ban Tổ chức – Kiểm tra