“Thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong thực hiện Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của BTV Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến 2025, định hướng đến năm 2030, tuổi trẻ toàn tỉnh đang nỗ lực đi đầu, xây dựng các phong trào hành động của Đoàn gắn với chuyển đổi số.

Đai biểu ĐTN Cục Thuế tỉnh

Trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Trách nhiệm – Tiên phong – Sáng tạo”, Đoàn thanh niên Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua đã đặt ra những mục tiêu quan trọng, các giải pháp cụ thể, sáng tạo nhằm tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, đổi mới trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thuế Quảng Ninh, trọng tâm là kế hoạch chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Phát huy sức trẻ và sự nhạy bén trong tiến bộ khoa học – kỹ thuật, lực lượng đoàn viên, thanh niên Cục Thuế Quảng Ninh nói riêng và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh đã và đang góp phần vào công tác chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị. Điều này cũng cho thấy vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong tiến trình hội nhập, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa mạnh mẽ.

Để phát huy hơn nữa vai trò của thanh niên trong tham gia chuyển đổi số trong thời gian tới, tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Cục thuế tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao vai trò của tổ chức Đoàn xung kích, tình nguyện tham gia cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong công tác Chuyển đổi số cũng như tạo được sự lan tỏa, đồng thuận của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp; tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quản trị, vận hành, khai thác các hệ thống thông tin, phần mềm đã được đầu tư; đẩy mạnh phong trào sáng kiến, xây dựng các mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Quan tâm xây dựng các mô hình thanh niên tình nguyện thực hiện tư vấn thủ tục hành chính tại cơ quan.