Tập huấn công tác đoàn kết THTH dân tộc, tín đồ tôn giáo trong tình hình mới năm 2020

Sáng ngày 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lớp tập huấn công tác đoàn kết THTH dân tộc, tín đồ tôn giáo trong tình hình mới năm 2020.

 

Truyền giảng nội dung Đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo tại địa phương.

Tham dự tập huấn có 50 đại biểu là cán bộ Đoàn, Hội được nghe Báo cáo viên Công an Tỉnh truyền giảng nội dung liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo: Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo tại địa phương; phổ biến, cung cấp các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tuyên truyền giáo dục lối sống, nếp sống văn hóa, gương mẫu chấp hành pháp luật; bài trừ hủ tục lạc hậu, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Hội nghị đã trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội; góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác đoàn kết thanh niên tín đồ tôn giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Ban Phong trào Tỉnh đoàn.