Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Xem thêm Tài liệu Giáo dục Lý luận chính trị cho thanh niên Quảng Ninh: 

Bài 2: Đảng cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam và khái lược lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, từ Đại hội đến Đại hội

Bài 3: Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Bài 4: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Bài 5: Nhận diện, đánh giá tác động của mạng xã hội đối với lối sống của thanh, thiếu niên hiện nay