Smart News - шаблон joomla Создание сайтов

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài viết

Triển khai Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII): Thực hiện với quyết tâm cao của tổ chức Đoàn

Triển khai Nghị quyết TƯ 4 (khóa XII): Thực hiện với quyết tâm cao của tổ chức Đoàn

Để Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục đi vào cuộc sống, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung triển khai quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết với quyết tâm chính trị cao. Nội dung của Nghị quyết được các tổ chức Đoàn cụ thể hóa thành các nhiệm vụ sát thực nhất với tình hình của địa phương, đơn vị. 

01. Tuyên truyền NQ TW 4

Việc tuyên truyền, triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục bám sát các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 10/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo quán triệt, triển khai trong chi bộ, cơ quan và các cấp bộ Đoàn; lồng ghép trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ, đảng viên thực hiện đăng ký rèn luyện theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05.

Chỉ đạo 100% các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm chuyển tải những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)đến đoàn viên thanh niên toàn tỉnh gắn với việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 01 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về 8 điều nên làm và 8 điều không nên làm; cuộc vận động “Văn minh thanh lịch là nếp sống đẹp của thanh niên Quảng Ninh”.

Cấp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), những vấn đề về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, suy thoái về đạo đức, lối sống, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính cho cán bộ Đoàn chủ chốt cấp tỉnh; các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tích cực tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)bằng nhiều hình thức: các diễn đàn, sinh hoạt chính trị, chuyên đề, thảo luận, sinh hoạt chi đoàn... giúp đông đảo đoàn viên thanh niên nắm được các nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội quyết tâm thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thông qua hệ thống báo, đài và mạng xã hội, phát huy hiệu quả tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống tổ chức Đoàn các cấp để đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, quan liêu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy đảm bảo cụ thể, chính xác, khách quan. Qua đó giúp từng cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và có trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 

Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan đơn vị mình về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, rèn luyện phấn đấu làm cơ sở đánh giá cuối năm. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đoàn viên thanh niên ở cơ sở, địa phương, đơn vị, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm.

Tổ chức kiểm điểm, phê bình và tự phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở các cấp bộ Đoàn được tiến hành gắn với kiểm điểm, tự phê bình hàng năm và đột xuất, là tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm đề cấp dưới học tập và làm theo...

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các tổ chức Đoàn trong tỉnh, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đoàn đã mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ban Tổ chức

Phóng sự ảnh

Switch mode views:

Style Sitting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %